Travel Terms and Conditions

I. Предмет на общите условия и използвани понятия

 1. Предмет на настоящите Общи условия е продажбата на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена (по-долу „ОТП“ или „трип“), предоставяни от Туроператора на Потребителя на срещу заплащане на уговорената цена.
 2. В настоящите Общи условия под Туроператор или Турагент се разбира Дружество с ограничена отговорност „ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”.
 3. Чрез записване и/или участие в трип, предоставен от Туроператора или Турагента, Потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал е и е съгласен с настоящите Общи условия.
 4. Основни дефиниции на използваните в настоящите Общи условия понятия съгласно Закона за туризма на Република България:
  1. „Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена" е лице:
   • а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
   • б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
   • в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
   • г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 91, ал. 1.
  2. „Туроператорска дейност" е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.
  3. „Туроператор" е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност.
  4. „Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз, резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
  5. „Туристически агент" е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност.
  6. „Туристически ваучер" е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.
  7. „Резервационна бланка" е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.
  8. „Туристически продукт" е съвкупността от специфични стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на неговото пътуване.
  9. „Основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране.
  10. „Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
  11. "Споделено настаняване" е всяко настаняване в обектите за престой и преспиване, при което Потребителите се групират на случаен принцип съобразно броя на леглата в конкретния обект.

II. Записване за организирано туристическо пътуване

 1. Записването за трип може да бъде направено по e-mail, телефон или чрез мобилното приложение на Туроператора.
 2. Записването се счита за валидно след подписване на договор за ОТП и внасяне на съответния размер депозит.
 3. Договорът за ОТП важи само за изрично описаните в него услуги. Всички неупоменати допълнителни услуги в договора за ОТП са предмет на отделно споразумение. За тях Потребителят дължи отделно заплащане. В случай на неосъществяване на отделна допълнителна туристическа услуга, поради обективни обстоятелства, например ненабран достатъчен брой туристи за допълнителната туристическа услуга, Туроператорът възстановява на Потребителя пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не е основание за отказ от страна на Потребителя от договора за ОТП. „Допълнителна услуга“ по смисъла на настоящите общи условия е всяка допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е изрично посочена в договора за ОТП с обща цена.
 4. При групови или индивидуални пътувания, при които договорът се сключва и подписва с един потребител, който действа и като представител на други потребители посочени в договора, подписващият договора потребител удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването на общите условия от името на всички потребители. В този случай представителят на другите потребители се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на останалите потребители.
 5. Съгласно приложимото европейско законодателство, Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора при сключване на договора за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
 6. Потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че записвайки се за трип, който е обозначен като трип със „споделено настаняване“, Туроператорът има право да го настани на случаен принцип с други хора съобразно специфичните условия в обектите за престой и преспиване.
 7. В случай че Потребителят има специфични изисквания относно настаняването му с други хора в обектите за престой и преспиване, същият е длъжен да уведоми Туроператорът за тях при подписване на договора за ОТП. В противен случай Потребителят няма право да предяви претенции, ако не е съгласен с групирането в обектите за престой, а Туроператорът не е длъжен да възстановява платената сума за трипа ако Потребителят се откаже от пътуването поради несъгласие с групирането.

III. Цени и плащания

 1. Плащанията се извършват в левове по банков път на сметката на Туроператора.
  • Информация за банковата сметка и нареждане на плащането:
  • Банка: ПИБ АД; BIC: FINVBGSF; IBAN: BG80FINV91501016808364;
  • Титуляр: „ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД
  • Основание за плащане: [номер и дата на договора]
 2. В случай че не е упоменато друго в договора за ОТП, плащането за трипа се извършва в следните срокове и размери:
  1. Депозит:
   1. При 120 дни и повече оставащо време до заминаване, депозитът е в размер на 30 % от общата цена на трипа;
   2. Между 60 и 120 дни оставащо време до заминаване, депозитът е в размер на 50 % от общата цена на трипа;
  2. Междинно и окончателно плащане:
   1. Не по-късно от 120 дни преди датата на заминаване, Потребителят заплаща оставащата сума до 50 % от общата цена на трипа;
   2. При по-малко от 60 дни оставащо време до заминаване, Потребителят заплаща общата цена на трипа в пълен размер.
 3. Записвания при специални условия са валидни при подписване на договор и внасяне на депозита в срока на промоцията, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
 4. В случай че Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.
 5. Всички намаления и промоции, станали валидни след заплащането на депозита, не са основание за промяна на цената на трипа.
 6. Цената на трипа може да се промени съгласно разпоредбите на чл. 88 от Закона за туризма, когато това е предвидено изрично в договора за ОТП. Възможни причини за промяна са: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна в обменния валутен курс, относим към договора за ОТП, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

IV. Права, задължения и отговорност на туроператора

 1. Туроператорът е длъжен:
  1. да предостави в съответствие с условията на договора за ОТП и общите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
  2. да предложи на Потребителя сключването на застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. Застраховката не се сключва, когато Потребителят представи пред Туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване;
  3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане. Пример за това е сключването на допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване” за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пакета;
  4. да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по т. 18.2. преди началото на пътуването;
  5. да уведоми пряко или чрез турагент Потребителя за всяка съществена промяна на договора за ОТП в двудневен срок от настъпването ѝ, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Замяна на транспортно средство (самолет, автобус), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа, без промяна на цената, не се счита за значителна промяна на договора за ОТП;
 2. Туроператорът има право:
  1. да се откаже от договора за ОТП, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове;
  2. да отмени организираното пътуване преди неговото започване, ако отмяната се налага поради неуспешно набиране на минимален брой участници и Потребителят е бил предварително уведомен писмено в договора за ОТП относно сроковете и минималния брой необходими участници;
  3. да отмени организираното пътуване преди неговото започване поради непреодолима сила;
  4. да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че Потебителят с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на Туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай Туроператорът не дължи връщане на платени от Потребителя суми по договора за ОТП ако тези суми са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди.
 3. Отговорност на Туроператора:
  1. Туроператорът има сключена задължителна застраховка ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА съгласно изискванията на чл. 97 от Закона за туризма, като информация за полицата се посочва в договора за ОТП;
  2. В случаите по т. 19.2. и т. 19.3. Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора за ОТП като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършени фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси, хотелски услуги и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  3. Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора за ОТП независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти. В случай че не е уговорено друго в договора за ОТП, максималният размер на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора за ОТП, е в размер на 100% от общата цена на трипа. В случаите когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
  4. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора за ОТП, които се дължат на:
   1. поведението на Потребителя;
   2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
   3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
    1. примери за непреодолима сила (форсмажор) или събития, които не могат да се предвидят или избегнат, са следните: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, затруднения, причинени от масови мероприятия (стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници), военни действия, терористични актове, епидемии, забавяне на гранични пунктове, стачки на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, които отнемат повече време от предвиденото, оказване на медицинска помощ на човек от групата и др.
 4. Туроператорът не носи отговорност за забележки и поставени изисквания от туриста, неуважени от страна на хотела.
 5. Туроператорът не носи отговорност за промяна в концепцията на изхранване и обслужване от страна на хотела.
 6. Туроператорът не носи отговорност за определения дрескод в хотелите, в случаите на недопускане на туристи, неспазващи нормите.
 7. Туроператорът не носи отговорност за промяна на часовете на полетите от страна на авиокомпаниите.
 8. Туроператорът не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
 9. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи на съответната държава.
 10. Туроператорът не носи отговорност, в случай че Потребителят е предоставил неточно личните си данни и поради това обстоятелство Туроператорът няма възможност да осигури изпълнението на своите задължения по договора за ОТП.

V. Права, задължения и отговорност на потребителя

 1. Потребителят е длъжен:
  1. да заплати цената на трипа съгласно уговорените в договора за ОТП срокове и размери;
  2. да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България;
  3. да предостави нотариално заверена декларация от двамата си родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна, в случай че няма навършени 18 години;
  4. да попълни точно и без грешки всички лични данни, които Туроператорът изисква с оглед записване за пътуването и сключване на договора за ОТП, независимо дали предоставянето на данните се извършва в писмен вид на хартия, по електронна поща или чрез мобилното приложение на Туроператора;
  5. да спазва законите на страната, в която пътува;
  6. да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания;
  7. да уведоми в най-кратък срок водача на групата и/или представител на Туроператора/Турагента за всяко неточно изпълнение на договора за ОТП, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено;
  8. да заплати всички нанесени щети по превозните средства, хотелите или другите обекти по време на пътуването;
  9. да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в трипа и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. В случай, че поради изложените причини за Туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от Потребителя.
 2. Потребителят има право:
  1. при значителна промяна в клаузите на договора за ОТП съгласно т. 18.5., да приеме промяната или да откаже пътуването в срок от 3 дни, след като бъде информиран, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, освен в случаите когато има издаден самолетен или фериботен билет – тогава важат условията на превозвача. В този случай Потребителят има следните права:
   1. да приеме друго пътуване от същото или по - високо качество, когато Туроператорът директно или чрез Туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
   2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът или чрез Туристическият агент, е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
   3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора за ОТП в 7-дневен срок от датата, на която Туроператорът е получил уведомлението за отказ.
  2. да прехвърли правата и задълженията си по договора за ОТП на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това Туроператора или Турагента в срок, определен в договора за ОТП.
  3. да получи обезщетение за претърпени вреди от виновно неизпълнение на договора от страна на Туроператора съгласно т. 20.3.
 3. Отговорност на Потребителя:
  1. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред Туроператора или Турагента за заплащане на общата цена по договора за ОТП и на разходите, свързани с прехвърлянето.

VI. Спорове и рекламации

 1. Всички спорове по изпълнение на договора за ОТП ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че взаимно съгласие не бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане пред компетентния български съд.
 2. В случай че претенциите на Потребителя съгласно т. 21.7., свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея са приложени необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

VII. Изменение и прекратяване на договора. Отказ от пътуване и неустойки.

 1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора за ОТП във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договорът. Споразумението за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма. При изменение на договора за ОТП задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения. В случай че задължението на една от страните се погаси поради невъзможност за изпълнение или Потребителят не може да бъде открит или отказва да се подпише, договорът се разваля по право без да е необходимо да се спазва изискването за писмена форма.
 2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа неустойки, както е упоменато в основния договор за ОТП. Размерът на неустойките е следният:
  1. над 121 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки;
  2. от 120 до 90 календарни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 30 % от общата цена на пътуването;
  3. от 89 до 60 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50 % от общата цена на пътуването;
  4. под 60 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100 % от общата цена на пътуването;

VIII. Конфиденциалност на личните данни

 1. Потребителят, подписал от свое име този договор, декларира, че е съгласен Туроператорът да обработва и предоставя личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. Туроператорът разполага с удостоверение за РЕГИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ № 1422567 от 19.10.2016 г.
 3. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни се използват само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

IX. Други условия

 1. Настоящите общи условия са съобразени със Закона за туризма и приложимото законодателство на Република България и са неразделна част от Договора за организирано пътуване на „ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД.
 2. Потребителят декларира, че е запознат и е съгласен с обстоятелството, че по време на пътуването има вероятност да бъде сниман от Туроператора или от други участници в трипа и кадри, съдържащи негово изображение, да бъдат включвани в промоционални, маркетингови, музикални и други продукти (видеоклипове, музикални видеоклипове, снимки, печатни материали и други продукти с рекламна цел). Потребителят се съгласява, че подобни материали могат да бъдат използвани неограничено от Туроператора, като последният не дължи възнаграждение, обезщетение или друга форма на имуществена компенсация на Потребителя.
 3. Потребителят декларира, че е запознат и е съгласен с обстоятелството, че някои от триповете на Туроператора са свързани с „приключенски туризъм“, при който е възможно Потребителят да бъде подложен на определен риск за безопасността на здравето. Чрез участие в подобен трип, Потребителят потвърждава, че е обмислил всички потенциални рискове за безопасността на здравето си по време на трипа и е направил необходимата подготовка с оглед превенция на рисковете.
 4. Всички изменения и допълнения на договора за ОТП се изготвят в писмен вид и се смятат за неразделна част от договора за ОТП.
 5. Писмената форма се смята за спазена и когато договорът е бил сключен чрез изпращане на подписан от страните екземпляр по електронна поща в подходящ формат, установяващ надлежното му подписване, или подписан по електронен път, ако страните по договора притежават електронен подпис.
 6. Договорът за ОТП може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата или мобилното приложение на Туроператора или Турагента, чрез поставяне на маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване".
 7. Туроператорът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като спазва разпоредбите на Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и приложимото законодателство на Република България. Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Потребителят упражнява правото си по предходното изречение, като изпраща до Туроператора писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за новите Общи условия. Разпоредбата по тази точка не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
 8. Всички спорове по изпълнението на Договора за ОТП ще се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато - от компетентния съд в гр. София. Приложимо е правото на Република България.